sabato 24 marzo 2012

La parola di pace. Alfabeto cistersense-francescano
libro di Bruno Paterewicz OCist, Symeon Masarczyk OFM
Katowice-Panewniki 2011, pp. 153.Gli Autori Bruno Paterewicz – cistercense e Symeon Masarczyk – frate minore, hanno proposto con un linguaggio del tutto giovanile ed entusiasta la lettura delle principali questioni della vita e della spiritualità francescana e cistercense nello stesso volume. Come mai questo? Li ha spinti e ispirati la quotidianità della vita da studenti (chierici) sotto lo stesso tetto di una Fraternità formativa nella Provincia della BVM in Polonia. Infatti, da alcuni anni, sia i monaci, sia i frati minori studiano insieme, e anche condividono lo stesso spazio per la preghiera, per il gioco e per diverse attività. Senza dimenticare le relazioni che crescono, che si approfondiscono e che spesso diventano amicizie. Il libro offre la doppia lettura di voci dal punto di vista di Bruno (cistercense) e di Symeon (francescano). Il loro lavoro non è soltanto molto divertente, ma soprattutto fa vedere che i giovani, pur vestendo diversi abiti e seguendo diversi carismi, sono capaci di varcare le solite (a volte secolari) frontiere. È una questione di necessità, di urgenza? O forse è un profetico annunzio di vera e nuova collaborazione nella vita religiosa?


Słowo Pokoju. Alfabet cystersko-franciszkański
Bruno Paterewicz OCist, Symeon Masarczyk OFM
Katowice-Panewniki 2011, pp. 153.

Autorzy książki: Bruno Paterewicz – cysters i  Symeon Masarczyk – brat mniejszy, zaproponowali nam ciekawą lekturę, posługując się językiem nie tylko młodzieżowym, ale i pełnym entuzjazmu na tematy życia i duchowości franciszkańskiej i cysterskiej w tej samej książce. Jak to było możliwe? Otóż zachęciła ich od tego i zainspirowała codzienność życia kleryckiego pod jednym dachem w Domu Formacji Początkowej Prowincji Wniebowzięcia NMP w Polsce. Od kilku już bowiem dobrych lat mnisi i bracia mniejsi razem studiują, a także dzielą przestrzeń do modlitwy, do zabawy i do różnorakich działań. Nie zapominając o strefie relacji międzyludzkich, które wzrastają, pogłębiają się i często przemieniają się w przyjaźnie. Książka oferuje nam podwójną lekturę umieszczonych w niej haseł z zakresu duchowości z punktu widzenia Bruna (cystersa) i Symeona (franciszkanina). Ich teksty nie tylko są pogodne, lecz przede wszystkim pokazują, iż młodzi, pomimo tego, że ubrani w różne habity i żyjąc różnymi charyzmatami, są zdolni do przekraczania odwiecznych granic. Czyżby to była tylko kwestia konieczności, potrzeby chwili? A może jednak profetyczna zapowiedź prawdziwej i nowej współpracy na gruncie życia konsekrowanego?Nessun commento:

Posta un commento