venerdì 30 novembre 2012Intervista al novantenne Fr. Thaddée Matura

Nato il 24 ottobre 1922 a Zalesie Wielkie, in Polonia, Fr. Taddée per ragioni familiari ha raggiunto, alla vigilia della seconda guerra mondiale, suo padre in Canada. Frequentando un collegio gestito da Frati Minori, in Fr. Thaddéè è sorto il desiderio di diventare Francescano. Così il 7 aprile 1940 è entrato in Noviziato nella Prov. S. Giuseppe, nel 1941 ha emesso la professione temporanea e nel 1944 quella solenne, il 27 giugno 1948 è stato ordinato sacerdote.
1. Qual è stato il suo itinerario francescano?
Quest'anno compio 72 anni come francescano. Questi anni posso dividerli in tre tappe. La mia vita francescana in Canada (1940-1964) può essere riassunta come tempo di formazione, di studi universitari (Roma-Gerusalemme) e di insegnamento. È stato un tempo di approfondimento intellettuale e teologico, di domande, di tentativi di migliorare. Poi il mio esodo verso la Francia (1964 ). In un primo momento c'è stato l'esperienza di Taizé, dove con altri frati ho vissuto otto anni. Successivamente mi sono inserito nella “nuova fraternità” di Grambois. Questa tappa è stata la più creativa e feconda della mia vita. Le due esperienze mi hanno finalmente permesso di creare e di vivere concretamente qualcosa di nuovo, più vicino all’ideale francescano primitivo. Durante questi anni ho potuto approfondire teoricamente la mia conoscenza di Francesco, soprattutto dei suoi Scritti, così come la storia dell’Ordine. Durante questi anni, inoltre, ho iniziato a viaggiare, a scrivere e, quindi, ad avere multi contatti con la Famiglia Francescana dei cinque continenti. Dopo la chiusura di Grambois (1994) si è aperto un periodo di maturazione e di riflessione, cercando di pubblicare il risultato dei miei studi sul messaggio scritto di Francesco, messaggio sul quale ho lavorato, a partire dalla mia formazione di esegeta, ma anche riferendomi a situazioni concrete della vita dell’Ordine.
2. Qual è stato l'essenziale nella sua vita e nella sua ricerca?
La frase di san Francesco «Nient'altro dobbiamo desiderare, nient'altro volere, nient'altro ci piaccia e diletti, se non ... il solo vero Dio» (Rnb 23,9), mi ha incessantemente guidato ed aiutato nella mia lunga vita francescana. Credo che Dio, il desiderio di Dio, sia stato il vero centro della mia vita francescana, il suo motore. Così pure la significativa "espressione": «osservare il santo Vangelo di Gesù Cristo», penso sia stata il cuore della mia vocazione. Pertanto, ho provato grande gioia nel vedere nel corso degli anni che molti altri, nella Famiglia Francescana e altrove, avevano gli stessi "centri" e cercavano di viverli con gioia e coraggio.
3. Come vede il presente e il futuro nostro Ordine?

L'attuale situazione dell’Ordine è conosciuta e possiamo descriverla oggettivamente. Quanto al futuro, non sono un profeta! Tuttavia, lo vedo immerso in una crisi salutare. Negli ultimi cinquant'anni siamo quasi dimezzati. Tale diminuzione sembra inesorabile e tocca la nostra presenza ovunque, forse, con l’eccezione dell’Africa e dell’Asia. Tutto ciò ci obbliga alla chiusura delle case, all’abbandono delle istituzioni, alla fusione delle Province. Quanti saremo fra 20-30 anni? Eppure credo «nella forza del Vangelo».
Mentre invecchiamo, diminuiamo e tendiamo a sparire, abbiamo ritrovato e approfondito come quasi mai nella nostra storia, le nostre origini e la nostra vera identità di Frati Minori, contemplativi in missione, sottomessi a tutti. La crisi attuale ci obbliga, ed è una grazia, a incarnare ed esprimere questi valori in questo mondo e in questa Chiesa, in un modo nuovo, ancora sconosciuto, però umile e modesto. Anche se saremo appena alcune centinaia, niente ci impedirà di irradiare la pace e la gioia del Vangelo. E questo riguarda tutta la Famiglia Francescana: i tre rami dei Frati Minori, le Clarisse, le Religiose francescane, il numeroso OFS, uomini e donne, presenti ovunque per testimoniare insieme la fede nel Dio vivente, l'Altissimo Onnipotente e Bon Signore!

Wywiad z 90-letnim Fr. Thaddée Matura

Urodzony 24.10.1922 r. w Zalesiu Wielkim (Polska), z powodów rodzinnych wyjechał tuż przed II Wojną Światową do swego ojca do Kanady. Uczęszczając do Kolegium prowadzonego przez Braci Mniejszych, sam zapragnął zostać Franciszkaninem. 07.04.1940 r. wstąpił do nowicjatu Prowincji Św. Józefa, rok później złożył pierwszą profesję zakonną, w 1944 r. profesję wieczystą, a 27.06.1948 r. przyjął święcenia kapłańskie.
1. Jak wyglądała Ojca franciszkańska droga życia?
W tym roku obchodzę 72 rocznicę "bycia" Franciszkaninem. Cały ten czas mógłbym podzielić na 3 okresy: moje życie franciszkańskie w Kanadzie (1940-1964), czyli czas formacji, studiów uniwersyteckich w Rzymie i w Jerozolimie oraz czas nauczania. Był to czas pogłębienia intelektu i wiedzy teologicznej, jak również czas pytań i doskonalenia się. Kolejny okres to mój wyjazd do Francji w 1964 r., ze szczególnym akcentem na czas pobytu i doświadczenie zdobyte we Wspólnocie w Taizé, gdzie wraz z innymi Braćmi przeżyłem 8 lat. Potem przeniosłem się do "nowej Wspólnoty" w Grambois. Był to czas najbardziej kreatywny i owocny w moim życiu. Zdobyte doświadczenia pomogły mi w utworzeniu czegoś nowego, bardziej bliskiego ideałowi pierwotnego franciszkanizmu. Na przestrzeni tych lat mogłem pogłębić teoretyczną wiedzę o Św. Franciszku i o jego Pismach, jak również historię Zakonu. Wtedy także zacząłem sporo podróżować i pisać, co ułatwiło mi nawiązanie wielu kontaktów z Rodziną Franciszkańską na pięciu kontynentach świata. Po zamknięciu placówki w Grambois (1994 r.) nastąpił okres refleksji i dojrzewania, a jego owocem jest opublikowanie rezultatów moich studiów na temat Św. Franciszka, zarówno jako egzegeta, jak również odnosząc się do konkretnych sytuacji w życiu całego Zakonu. 
2. Co uznałby Ojciec za najistotniejsze w swoim życiu i pracy naukowej?
Słowa Św. Franciszka «Nie miejmy więc innych tęsknot, innych pragnień, innych przyjemności i radości oprócz… jedynego prawdziwego Boga» (Rnb 23,9) prowadziła mnie i pomagała mi przez całe moje franciszkańskie życie. Wierzę, że Bóg, że pragnienie Boga, było zawsze w centrum mojego życia. Sercem zaś mego powołania było ważne "określenie": «zachowywać Świętą Ewangelię Jezusa Chrystusa». Dlatego też przez całe moje życie wielką radością było dla mnie fakt, że wielu innych w naszej Franciszkańskiej Rodzinie i poza nią, mieli te same odczucia i starali się realizować je z odwagą i radością.
3. Jak Ojciec postrzega przyszłość naszego Zakonu?
Zdajemy sobie sprawę z sytuacji. W jakiej obecnie znajduje się nasz Zakon i możemy ją obiektywnie opisać. Co do przyszłości - nie jestem prorokiem. Tak, czy inaczej, widzę, że i nasz Zakon nie ominął kryzys. W ciągu ostatnich 50 lat liczba Braci zmniejszyła się o połowę, a to odbija się na naszej obecności w zasadzie wszędzie oprócz Afryki i Azji. Z tego powodu wiele klasztorów i działalności jest zamykanych, a Prowincje łączą się ze sobą. Ilu nas będzie za 20-30 lat? Mimo wszystko - wierzę «w moc Ewangelii».
Pomimo, że jest nas coraz mniej, i że się starzejemy - odnaleźliśmy i pogłębiliśmy bardziej niż kiedykolwiek wcześniej nasze pochodzenie i naszą franciszkańską tożsamość, kontemplatywni w misji i podporządkowani wszystkim. Obecny kryzys wymaga od nas - i jest to szczególna łaska – abyśmy przekazali te wartości Kościołowi i światu, w nowy, jeszcze nie poznany sposób, który cechuje skromność i pokora. Nawet, jeśli miałoby nas pozostać tylko kilkuset, nic nie przeszkodzi nam w głoszeniu pokoju i radości Ewangelii. Dotyczy to całej Rodziny Franciszkańskiej: trzech gałęzi Braci Mniejszych, Klarysek, Zgromadzeń żeńskich, licznego FZŚ, a więc kobiet i mężczyzn obecnych wszędzie, aby dawać świadectwo wiary w Pana, Boga żywego, najwyższego, wszechmocnego i dobrego!

Interview with the Ninety year old Br. Thaddée Matura

Born on October 24, 1922 at Zalesie Wielkie, Poland, Br. Taddée, for family reasons on the eve of World War II, joined his father in Canada. Having attended a school run by the Friars Minor, there arose in Br. Thaddée the desire to become a Franciscan. So, on April 7, 1940, he entered the Novitiate in the Province of St. Joseph. In 1941, he made his temporary profession; in 1944 his solemn vows; and on June 27, 1948, he was ordained priest.

1. What has been your Franciscan itinerary?
This year will be 72 years as a Franciscan. These years can be divided into three stages. My Franciscan life in Canada (1940-1964) can be summarized as time of formation, studies at the university (Rome-Jerusalem), and teaching. It was a time of intellectual and theological deepening, of questions, and attempts to improve. Then my exodus to France (1964) happened. At first there was the experience of Taizé, where with other friars I had lived eight years. Then I joined the "new fraternity" of Grambois. This stage was the most creative and productive of my life.  Both experiences finally enabled me to create and actually live something new and closer to the primitive Franciscan ideal. During these years I was able to improve my theoretical knowledge of Francis, especially his writings, as well as the history of the Order. I also started to travel, write, and then have multiple contacts with the Franciscan family of the five continents. The closure of Grambois (1994) opened up a period of maturation and reflection as I published the results of my studies on the written message of Francis, message on which I worked since my formation as an exegete, but also with reference to the concrete situations of the life of the Order.
2. What has been key in your life and research?
These words of St. Francis "We must desire for nothing else, want nothing, nothing else, like and delight in nothing else except the one true God" (Rnb 23.9). This has constantly guided and helped me in my long Franciscan life. I believe that God and the desire for God, has been the true center and engine of my Franciscan life. Even the significant "expression", "to observe the Holy Gospel of Jesus Christ," has been the heart of my vocation. Therefore, I felt great joy in seeing over the years that many others in the Franciscan family and elsewhere have had the same "centers" and tried to live them with joy and courage.
3. How do you see the present and the future of our Order?
The current situation of the Order is known and can be described objectively. As for the future, I am not a prophet! However, I see it surrounded by a healthy crisis. In the last fifty years we have been almost halved. This decline seems inexorable and touches our presence everywhere, perhaps with the exception of Africa and Asia. All this, forces us to close houses, abandon institutions, merge with the Provinces, etc. How many will we be within 20-30 years? Nevertheless, I believe "in the power of the Gospel."
As we age, we tend to diminish and disappear. Like never in our history, we have gone back and in-depth to our origins and true identity as Friars Minor, contemplatives in mission, and subject to all. The current crisis obliges us; it is a grace to embody and express these values ​​in both this world and church in a new yet unknown way, though humble and modest. Even if we're only a few hundred, nothing will prevent us from radiating the peace and joy of the Gospel. This extends to the whole Franciscan family: the three branches of the Friars Minor, the Poor Clares, the Franciscan Sisters, the numerous SFO, and men and women everywhere who witness together the faith in the living God, the Exalted and Almighty Good Lord!

Entrevista al nonagenario Fr. Tadeo Matura, ofm

Nació el 24 de octubre de 1922 en Zalesie Wielkie, Polonia. Fr. Tadeo, por motivos familiares, alcanzó en las vísperas de la Segunda Guerra Mundial, a su padre que se encontraba en Canadá. Frecuentando un colegio dirigido por Hermanos Menores, surgió en Fr. Tadeo el deseo de hacerse franciscano. El 7 de abril de 1940 entró al Noviciado de la Provincia de San José, en 1941 emitió la profesión temporal y en 1944 la solemne, el 27 de junio de 1948 fue ordenado sacerdote.
1. ¿Cuál ha sido su itinerario franciscano?
Este año cumplo 72 años como franciscano. Puedo dividir estos años en tres etapas. Mi vida franciscana en Canadá (1940-1964), que se puede resumir como tiempo de formación, de estudios universitarios (Roma-Jerusalén) y de enseñanza. Ha sido un tiempo de profundización intelectual y teológica, de preguntas, de intentos por mejorar. Después mi éxodo hacia Francia en 1964. En un primer momento fue la experiencia de Taizé, en donde con otros frailes viví ocho años. Sucesivamente me adherí a la “nueva fraternidad” de Grambois. Esta etapa fue la más creativa y fecunda de mí vida. Las dos experiencias me permitieron crear y vivir concretamente algo nuevo, más cercano al ideal franciscano primitivo. Durante estos años pude profundizar mi conocimiento teórico de san Francisco, sobre todo de sus Escritos, así como la historia de la Orden. Durante esos años también inicié a viajar, a escribir, y a tener muchos contactos con la Familia Franciscana de los cinco continentes. Después de la clausura de Grambois en 1994 se abrió un periodo de maduración y de reflexión, buscando publicar el resultado de mis estudios sobre el mensaje escrito de Francisco, mensaje sobre el cual he trabajado, a partir de mi formación de exégeta, y haciendo referencia a situaciones concretas de la vida de la Orden. 
2. ¿Qué ha sido lo esencial en su vida y en su investigación?
La frase de san Francisco «Ninguna otra cosa, pues, deseemos, ninguna otra queramos, ninguna otra nos agrade y deleite, sino…el solo verdadero Dios» (Rnb 23,9), me ha incesantemente guiado y ayudado en mi larga vida franciscana. Creo que Dios, el deseo de Dios, ha sido el verdadero “centro” de mi larga vida franciscana, su motor. Del mismo modo, la importante “expresión”: «observar el santo Evangelio de Jesucristo», creo que ha sido el corazón de mi vocación. Por lo tanto, he sentido un gran gozo al ver en el curso de los años que muchos otros, en la Familia Franciscana y en otros lugares, tenían los mismos “centros” y trataban de vivirlos con alegría y valentía. 
3. ¿Cómo ve el presente y el futuro de nuestra Orden?
La actual situación de la Orden es conocida y la podemos describir objetivamente. En cuanto al futuro, ¡no soy un profeta! Sin embargo, la veo inmersa en una crisis saludable. En los últimos cincuenta años hemos disminuido aproximadamente la mitad. Tal disminución parece inexorable y toca nuestra presencia en todas partes, tal vez, con la excepción de África y Asia. Todo esto nos obliga a cerrar casas, abandonar instituciones, a fusionar Provincias. ¿Cuántos seremos dentro de 20 o 30 años? No obstante, creo «en la fuerza del Evangelio».        
Mientras envejecemos, disminuimos y tendemos a desaparecer, hemos encontrado y profundizado como casi nunca en nuestra historia, nuestros orígenes y nuestra verdadera identidad de Hermanos Menores, contemplativos en misión, sometidos a todos. La crisis actual nos obliga, y es una gracia, encarnar y expresar estos valores en este mundo y en esta Iglesia, de una manera nueva, hasta ahora desconocida, pero humilde y modesta. Incluso, si llegáramos a ser sólo unos centenares, nada nos impedirá irradiar la paz y la alegría del Evangelio. Y esto se refiere a toda la Familia Franciscana: las tres ramas de los Hermanos Menores, las Clarisas, las Religiosas Franciscanas, la numerosa OFS, hombres y mujeres, presentes por doquier para testimoniar juntos ¡la fe en el Dios viviente, el Altísimo Omnipotente y Buen Señor!

Entretien avec le nonagénaire Frère Thaddée Matura, OFM

Né le 24 octobre 1922 à Zalesie Wielkie, en Pologne, Frère Thaddée, pour des raisons familiales, a rejoint son père au Canada à la veille de la deuxième guerre mondiale. Il avait fréquenté un collège géré par les Frères Mineurs et c’est là qu’avait surgi son désir de devenir Franciscain. Et c’est ainsi que le 7 avril 1940, il entra au Noviciat de la Province de saint Joseph (Canada), en 1941, il émit la profession temporaire et en 1944, la profession solennelle. Le 27 juin 1948, il fut ordonné prêtre.  
1. Quel a été ton itinéraire franciscain?
Cette année-ci, je compte 72 ans de vie franciscaine. Je peux diviser ces années en trois étapes. Ma vie franciscaine au Canada (1940-1964) peut se résumer comme un temps de formation, d’études universitaires (Rome-Jérusalem) et d’enseignement. Ce fut une période d’approfondissement intellectuel et théologique, de questionnements, de tentatives de progrès vers le meilleur. Ensuite, ce fut mon exode vers la France (1964). Dans un premier moment, il y eut l’expérience de Taizé où j’ai vécu huit ans avec quelques frères. Par la suite, je me suis inséré dans la « nouvelle fraternité » de Grambois (France). Cette étape a été la plus créative et féconde de ma vie. Les deux expériences m’ont finalement permis de créer et de vivre  concrètement une dimension nouvelle, plus proche de l’idéal franciscain des origines. Durant ces années j’ai pu approfondir théoriquement ma connaissance de François, surtout de ses Écrits, ainsi que l’histoire de l’Ordre. Pendant ces années, en outre, j’ai commencé à voyager, à écrire et, donc, à avoir de multiples contacts avec la Famille franciscaine des cinq continents. Après la fermeture de Grambois (1994), une période de maturation et de réflexion s’est ouverte, au cours de laquelle j’ai essayé de publier le résultat de mes études sur le message écrit de François, message que j’ai travaillé à partir de ma formation d’exégète, mais aussi en faisant référence à des situations concrètes de la vie de l’Ordre.   .
2. Qu’est ce qui a été essentiel dans ta vie et dans ta recherche?
La phrase de saint François «Ne désirons donc rien d’autre, ne veuillons rien d’autre, que rien d’autre ne nous plaise et ne nous délecte, que …le seul vrai Dieu» (Rnb 23,9), m’a incessamment guidé et aidé dans ma longue vie franciscaine. Je crois que Dieu, le désir de Dieu, a été le vrai centre de ma vie franciscaine, son moteur. Il me semble que la significative « expression » : « observer le saint Évangile de Jésus-Christ » a été au cœur de ma vocation. J’ai donc éprouvé une grande joie en voyant au cours des années que de nombreux autres frères, dans la Famille franciscaine et ailleurs, avaient les mêmes  centres d’intérêt et cherchaient à les vivre avec joie et courage.
3. Comment vois-tu le présent et l’avenir de notre Ordre?
L'actuelle situation de l’Ordre est connue et nous pouvons la décrire objectivement. Quant au futur, je ne suis pas un prophète! Toutefois, je le vois plongé dans une crise salutaire. Durant ces cinquante dernières années nous avons presque diminué de moitié. Cette diminution semble inexorable et atteint notre présence partout, à l’exception peut-être de l’Afrique et de l’Asie. Tout cela nous oblige à la fermeture des maisons, à l’abandon des institutions, à la fusion des Provinces. Combien serons-nous d’ici 20 ou 30 ans? Et cependant, je crois « à la force de l’Évangile ».
Alors que nous vieillissons, que nous diminuons et tendons à disparaître, nous avons retrouvé et approfondi comme jamais notre histoire, nos origines et notre véritable identité de Frères Mineurs, contemplatifs en mission, soumis à tous. La crise actuelle nous oblige, et c’est une grâce, à incarner et à exprimer ces valeurs dans ce monde et dans cette Église, de manière nouvelle, encore méconnue, mais humble et modeste. Même si nous serons encore à peine quelques centaines, rien ne nous empêchera de rayonner la paix et la joie de l’Évangile. Et cela concerne toute la Famille franciscaine.les trois rameaux des Frères Mineurs, les Clarisses, les Religieuses franciscaines, le nombreux Ordre Franciscain Séculier, des hommes et des femmes  présents partout pour témoigner ensemble de la foi dans le Dieu vivant, le Très haut, Tout puissant et bon Seigneur !

giovedì 29 novembre 2012Siamo costanti e non temiamo di morire per Cristo
La passione dei primi martiri francescani in MaroccoRendiamo noto che è disponibile, grazie al contributo di p. Pietro Messa, Frate Minore e Preside della Scuola Superiore di Studi Medievali e Francescani, la traduzione italiana più antica che ci è giunta della Passio dei Protomartiri Francescani di cui alcune reliquie sono custodite nella chiesa di S. Antonio a Terni.Presentazione

Nel momento attuale, di una società sempre più multirazziale, multi etnica e multi religiosa la vicenda dei Protomartiri francescani risulta assai imbarazzante e così, rispetto al più confacente incontro di san Francesco con il Sultano[1], la si ignora, o si cerca di esorcizzarla, oppure di espellerla dalla tradizione e storia francescana con affermazioni più o meno riducibili al fatto che non compresero la novità del Santo d’Assisi. Tuttavia nella vicenda non solo della storia minoritica, ma persino degli anni in cui visse frate Francesco vi sono anche questi frati Minori uccisi in Marocco nel 1220 circa e appare abbastanza scontata la contrapposizione tra il presunto atteggiamento dialogante di Francesco d’Assisi con la vicenda dei Protomartiri francescani finita in modo cruento[2].
Studi recenti hanno mostrato che nella più antica narrazione della Passio Sanctorum Martyrum fratrum Berardi, Petri, Adiuti, Accursii, Othonis in Marochio martyrizatorum[3] il punto focale è l’affermazione che i cinque frati, dopo che fu emessa nei loro riguardi la sentenza di morte, si ripetevano l’un l’altro: «Orsù fratelli! Abbiamo trovato quello che cercavamo: siamo costanti e non temiamo di morire per Cristo!». Quindi l’intenzione dell’agiografo non è tanto quella di mostrare la crudeltà degli infedeli e neppure un metodo di predicazione ai saraceni, ma che i “nuovi martiri” provenienti dagli ordini mendicanti, e più precisamente dai frati Minori, non hanno nulla di meno da quella radicalità evangelica dei primi secoli cristiani[4].
Oltre alla puntualizzazione di tale prospettiva con cui la narrazione della loro vicenda è stata scritta – che contribuisce a evitarne letture anacronistiche, con cui il passato è letto secondo i bisogni del presente, indirizzati a giustificare uno scontro di civiltà o ad esorcizzarlo – certamente non è possibile misconoscere che la posizione verso gli infedeli è tipica del tempo. E davanti a ciò, più che un chiedere perdono per tale atteggiamento, contribuisce maggiormente a una onestà intellettuale quanto affermato da Giovanni Paolo II nella lettera apostolica Operosam diem indirizzata al cardinale Carlo Maria Martini, arcivescovo di Milano, in occasione del xvi centenario della morte di sant'Ambrogio, vescovo e dottore della Chiesa[5].  In questo documento, Giovanni Paolo ii, pur elogiando il pensiero del Santo, afferma che «inadeguato si rivelò» l'atteggiamento avuto da Ambrogio riguardo agli ebrei. Infatti il Pontefice parlando del rapporto di Ambrogio con le autorità civili scrive:
Era una strada difficile da percorrere, tutta da inventare; ed Ambrogio dovette di volta in volta precisare meglio modalità e stile. Se gli riuscì di coniugare fermezza ed equilibrio negli interventi già menzionati — nella questione cioè dell'altare della Vittoria e quando fu richiesta una basilica per gli ariani — inadeguato si rivelò invece il suo giudizio nell'affare di Callinico, quando nel 388 venne distrutta la sinagoga di quel lontano borgo sull'Eufrate. Ritenendo infatti che l'imperatore cristiano non dovesse punire i colpevoli e neppure obbligarli a porre rimedio al danno arrecato, (Cfr. S. Ambrosii, Ep. extra coll. i, 27-28: SAEMO 21, p. 188) andava ben oltre la rivendicazione della libertà ecclesiale, pregiudicando l'altrui diritto alla libertà e alla giustizia[6].
Leggendo questo brano si rimane ammirati dal profondo senso della storia che viene colta nella sua contraddittorietà drammatica, senza piegarla alle esigenze o categorie contemporanee, ma nel frattempo la capacità di un giudizio evangelico su di essa. Potremmo dire che Giovanni Paolo ii ha saputo unire, tenendoli distinti, il giudizio descrittivo della realtà dal giudizio valutativo. Prima viene la descrizione della realtà storica, in aderenza alle fonti, e poi con la sua autorità morale ne dà un giudizio valutativo[7]. Ciò gli permette in contemporanea di essere attento alla dimensione storica, ma senza edulcorarla o rimanerne prigioniero. Così noi possiamo ammirare la totale affezione a Cristo dei Protomartiri francescani, fino a versare il proprio sangue, ma nel frattempo riconoscere come inadeguato – per la consapevolezza attualmente raggiunta dalla Chiesa ed espressa nel concilio Vaticano II – il loro  giudizio nei confronti della fede altrui[8].
Pietro Messa
 

mercoledì 28 novembre 2012Egipto - Formación Under Ten
19-22.11.2012


La Provincia franciscana de la Sagrada Familia en Egipto organiza regularmente la formación permanente de los hermanos “Under Ten”. Este año el tema principal se centró sobre la formación de la pobreza (mirada histórico-teológica, pobreza vivida como testimonio, pobreza franciscana y pobreza personal). El encuentro fue animado por Fr. Sergiusz Bałdyga, vicesecretario general para la Formación y los Estudios, quien también ofreció reflexiones sobre la comunicación interpersonal en la fraternidad, la necesidad de la formación permanente y la formación de los hermanos “Under Ten”. En la reunión participaron 21 hermanos en el Convento de Santa Catalina de Alejadría. Los participantes al encuentro formativo oraron juntos y celebraron una especial adoración eucarística. Como d costumbre, también hubo tiempo para el diálogo fraterno y la recreación con toda la fraternidad.  
Además, Fr. Sergiusz Bałdyga, se reunió el  23 de noviembre 2012 con el Ministro provincial y con el Secretario provincial para la Formación y los Estudios y el último día de la visita el 26 de noviembre 2012, visitó la casa de formación de los profesos temporales en Ghiza, El Cairo, reuniéndose con la fraternidad formativa y formandos. La Provincia de Egipto cuenta actualmente con 8 postulantes y 15 frailes en post-noviciado.  

Egitto - Formazione Under Ten
19-22.11.2012


La Provincia francescana di Santa Famiglia in Egitto regolarmente organizza la formazione permanente dedicata ai Frati “Under Ten”. Quest’anno il tema principale si è concentrato sulla formazione alla povertà (sguardo storico-teologico, povertà vissuta come testimonianza, povertà francescana e povertà personale). Incontro è stato animato da Fr. Sergiusz Bałdyga il vicesegretario generale per la formazione e gli studi, il quale ha offerto anche riflessione sulla comunicazione interpersonale nella fraternità, la necessità di formazione permanente e la formazione dei Frati “Under Ten.” Nel raduno hanno partecipato 21 frati presso il convento di Santa Catherina in Alessandria. I partecipanti dell’incontro formativo hanno pregato insieme e hanno celebrato una speciale  adorazione eucaristica. Come di consueto c’era anche il tempo per un dialogo fraterno e la ricreazione con tutta la fraternità.
Inoltre Fr. Sergiusz Bałdyga, si è incontrato il 23 di novembre 2012 con il Ministro provinciale e il segretario provinciale per la formazione e gli studi e nell’ultimo giorno della sua visita (il 26 di novembre 2012) ha visitato la casa di formazione dei professi temporanei in Ghiza, Cairo, incontrando la fraternità formativa e i frati di professione temporanea. Attualmente la Provincia in Egitto conta con 8 postulanti e 15  frati nella formazione del post-noviziato.

Egypt - Formation Under Ten
19-22.11.2012


The Franciscan Province of the Holy Family in Egypt regularly organizes ongoing formation dedicated to the friars "Under Ten". This year the main theme focused on formation to poverty (theological and historical look, poverty experienced as a witness, Franciscan poverty, and personal poverty). The meeting was led by Br. Sergiusz Baldyga Vice-secretary General for Formation and Studies, which also gave a reflection on interpersonal communication in the fraternity, the need for ongoing formation and the formation of the Friars "Under Ten". The gathering was attended by 21 Friars at the monastery of St. Catherine of Alexandria. The participants of the formative meeting prayed together and celebrated a special Eucharistic adoration. As usual, there was also time for a fraternal dialogue and recreation with the whole fraternity.
Furthermore, Br. Sergiusz Bałdyga on 23th of November 2012 met with the Provincial Minister and the provincial secretary for formation and studies and on the last day (26th of November 2012) visited the house of formation of the temporary professed in Ghiza, Cairo. There he met the formative fraternity and friars in temporary profession. Currently, the Province in Egypt has 8 postulants and 15 friars in post-novitiate.

martedì 27 novembre 2012Polska, Poznań - Odznaczenie dla 
Fr. Eleuteriusza Stanisława Klimczaka

Wśród wyróżnionych, wybitnych Wielkopolan, znalazł się w tym roku Fr. Eleuteriusz Stanisław Klimczak, z Prowincji św. Franciszka z Asyżu w Polsce. Od 42 lat pracuje on na misjach w Kongo w strukturach Prowincji Belgijskiej pw. św. Józefa Oblubieńca NMP. W tym roku obchodzi 50 lat kapłaństwa i 60 lat życia zakonnego. Misjonarz otrzymał honorowe odznaczenie, „Statuetkę Hipolita” oraz Godność „Lidera Pracy Organicznej”. Decyzja o odznaczeniu jest wyrazem najwyższego uznania za działalność duszpasterską, misyjną, charytatywną oraz społeczno-kulturalną na rzecz krzewienia idei pracy organicznej.
Fr. Eleuteriusz w 1971 r. wyjechał na misje do Demokratycznej Republiki Kongo w Afryce. W czasie pobytu w tym kraju ochrzcił kilkanaście tysięcy Kongijczyków, udzielił wiele ślubów, wyspowiadał dziesiątki tysięcy wiernych. Wybudował 2 kościoły, kilkanaście kaplic, szkołę średnią, centrum katechetyczne, 2 przychodnie lekarskie. Oprócz pracy misyjnej przez wiele lat był dyrektorem Diecezjalnego Centrum Katechetycznego w Kabondo–Dianda i przewodniczącym Diecezjalnej Komisji Liturgicznej. Ordynariusz diecezji Kamina, bp Kalala Kaseba Jean–Anatolle, tak scharakteryzował o Eleuteriusza: „...gorliwy w pracy apostolskiej, kocha młodzież oraz ubogich i dlatego jest nazywany Wa Balanda, tzn. kochający biednych”.


Polonia, Poznań – Premio conferito a 
fr. Eleuterio Stanislao Klimczak

Il nostro confratello, fr. Eleuterio Stanislao Klimczak, della Provincia di S. Francesco d’Assisi in Polonia, da quarantadue anni missionario nella Repubblica Democratica del Congo, quest’anno è tra i premiati come illustre cittadino della Grande Polonia: è stato decorato con l’onorifica “Statua di Ippolito”, ottenendo insieme il titolo di “Leader del lavoro organico”. Con questa decisione, la regione della Grande Polonia esprime il massimo apprezzamento per l’attività pastorale, missionaria, caritatevole e culturale svolta nella diffusione dell’idea del lavoro organico.
Fr. Eleuterio, che nell’anno corrente celebra sessanta anni di vita religiosa e cinquanta dall’ordinazione sacerdotale, dal 1971 è missionario nella struttura dipendente dalla provincia belga di S. Giuseppe. Durante la sua permanenza in Africa, nell’esercizio del ministero sacerdotale, ha battezzato migliaia di Congolesi, ha benedetto moltissimi matrimoni, ha ascoltato - nel sacramento della riconciliazione - innumerevoli cristiani. Inoltre, ha favorito la costruzione di chiese, di cappelle, di scuole, e anche di un centro catechetico e di due ambulatori. Per molti anni ha ricoperto l’incarico di direttore del Centro Diocesano per la catechesi ed è stato preside della Commissione Diocesana per la liturgia.
Mons. Kalala Kaseba Jean-Anatolle, vescovo della diocesi di Kamina, ha definito fr. Eleuterio “assiduo nel servizio pastorale, vicino sempre ai giovani e ai bisognosi, e perciò viene chiamato ‘Wa Balanda’, cioè ‘colui che si interessa dei poveri’”.

Poznań, Poland - Prize awarded to 
Br. Eleuterio Stanislaus Klimczak

Our confrere, Br. Eleuterio Stanislaus Klimczak, of the Province of St. Francis of Assisi in Poland who, for forty years a missionary in the Democratic Republic of Congo, this year is among the winners as an illustrious citizen of Great Poland; he was decorated with the honorary "Statue of Hippolytus", along with the title of "Leader of the Organic Work." With this decision, the region of Great Poland expresses the utmost appreciation for the pastoral, missionary, charitable, and cultural turning point in the spread of the idea of ​​organic work.
Br. Eleuterio, which in the current year celebrates sixty years of religious life and fifty of priestly ordination, since 1971 has been a missionary in the structure dependent on the Belgian province of St. Joseph. During his stay in Africa, exercising his priestly ministry, he baptized thousands of Congolese, blessed many weddings, and heard the confession of countless Christians in the sacrament of reconciliation. In addition, he encouraged the building of churches, chapels, schools, and even a catechetical center and two clinics. For many years he served as director of the Diocesan Centre for catechesis and was Dean of the Diocesan Commission for Liturgy.
Bishop Jean-Kalala Kaseba Anatolle, bishop of the Diocese of Kamina, called Br. Eleuterio "assiduous in pastoral service, always close to the young and the needy. For this, he is called 'Wa Balanda', i.e. 'one who cares for the poor.'"

Polonia, Poznań – Premio conferido a 
Fr. Eleuterio Stanislao Klimczak

Nuestro hermano, Fr. Eleuterio Stanislao Klimczak, de la Provincia S. Francisco de Asís en Polonia, desde hace cuarenta y dos años es misionero en la República Democrática del Congo, este año se encuentra entre los premiados como ciudadano ilustre de la Gran Polonia: ha sido honorado con la condecoración “Estatua de Hipólito”, obteniendo, junto con ello, el título de “Líder del trabajo orgánico”. Con esta decisión, la región de la Gran Polonia expresa el máximo reconocimiento por la actividad pastoral, misionera, caritativa y cultural desarrollada en la difusión de la idea del trabajo orgánico.
Fr. Eleuterio, que en el presente año celebra sus sesenta años de vida religiosa y cincuenta de su ordenación sacerdotal, desde 1971 es misionero en la estructura dependiente de la Provincia belga de San José. Durante su permanencia en África, en el ejercicio del ministerio sacerdotal, ha bautizado a miles de congoleses, ha bendecido muchísimos matrimonios, ha escuchado innumerables confesiones de cristianos. También, ha favorecido la construcción de iglesias, capillas, escuelas, dos ambulatorios y un centro de catequesis. Por muchos años ha sido director del Centro Diocesano para la catequesis y presidente de la Comisión Diocesana para la Liturgia.
Mons. Kalala Kaseba Jean-Anatolle, obispo Della diócesis de Kamina, ha definido a Fr. Eleuterio «asiduo en el servicio pastoral, cercano siempre a los jóvenes y a los necesitados, por lo cual ha sido llamado ‘Wa Balanda’, es decir ‘el que se interesa por los pobres’».


Pologne - Poznań. Récompense conférée à 
frère Éleuthère Stanislas Klimczak.

Notre confrère, frère Éleuthère Stanislas Klimczak, de la Province de saint François d’Assise en Pologne, missionnaire en République démocratique du Congo depuis 42 ans, se trouve cette année parmi ceux qui sont récompensés comme citoyens illustres de la Grande Pologne. Il a été honoré par la décoration « Statue d’Hyppolite », et a reçu en même temps le titre de « leader du travail organique ». Par cette décision, la région de la Grande Pologne exprime son plus grand respect pour l’activité pastorale, missionnaire, charitable et culturelle exercée dans la diffusion de l’idée du travail organique.
Frère Éleuthère qui, au cours de cette année, célèbre soixante ans de vie religieuse et cinquante ans de sacerdoce, est missionnaire depuis 1971 dans la structure dépendante de la Province belge de saint Joseph. Durant sa permanence en Afrique, dans l’exercice de son ministère sacerdotal, il a baptisé, il a béni de très nombreux mariages des milliers de Congolais, a écouté dans le sacrement de la Réconciliation d’innombrables chrétiens. En outre, il a facilité la construction d’églises, d’écoles, et aussi d’un centre catéchétique et de deux dispensaires. Pour de nombreuses années, il a exercé la charge de directeur du Centre diocésain pour la Catéchèse et a présidé la Commission diocésaine pour la Liturgie. Monseigneur Jean-Anatole Kalala Kaseba, évêque du diocèse de Kamina, a défini frère Éleuthère comme « assidu au service pastoral, toujours proche des jeunes et des gens dans le besoin, et pour cette raison appelé ‘Wa Balanda’, c’est- à-dire celui qui s’intéresse aux pauvres ».                

Polen, Poznan – Preisverleihung für 
Fr. Eleuterius Stanislaus Klimczak

Unser Mitbruder Fr. Eleuterius Stanislaus Klimczak, Franziskaner aus der Provinz zum hl. Franziskus von Assisi in Polen, ist schon seit 42 Jahren als Missionar in der Demokratischen Republik Kongo tätig. Dieses Jahr wurde ihm als großer Sohn Großpolens eine besondere Ehre zuteil: Ihm wurde die „Statue des Hippolyt“ überreicht und gleichzeitig erhielt er damit den Ehrentitel „Leader der Organischen Arbeit“. Mit dieser Auszeichnung möchte die Region Großpolen in besonderer Weise sein außergewöhnliches pastorales, missionarisches, charitatives und kulturelles Engagement würdigen, das er in der Verbreitung der Idee der Organischen Arbeit ausgeübt hat.
Fr. Eleuterius feiert in diesem Jahr sein 60jähriges Ordensjubiläum und das 50jährige Priesterjubiläum. Seit 1971 engagiert er sich als Missionar in einer Entität, die von der Provinz zum hl. Joseph in Belgien abhängig ist. Während seiner Tätigkeit in Afrika, eben in der Ausübung seines priesterlichen Dienstes, konnte er tausenden Menschen in Kongo das Taufsakrament spenden, als Priester stand er unzähligen Hochzeiten vor und spendete vielen Christen durch das Beichtsakrament Trost. Darüber hinaus setzte er sich für den Bau von Kirchen, Kapellen, Schulen, aber auch eines katechetischen Zentrums und von zwei Arztpraxen ein. Über viele Jahre war er Direktor des Diözesanen Katechetischen Amtes und Vorsitzender der Diözesanen Liturgischen Kommission.
Bischof Kalala Kaseba Jean-Anatolle aus der Diözese Kamina bezeichnete Fr. Eleuterius als „eifrig in der Seelsorge, stets aufgeschlossen für die Jugend und Armen und deshalb wird er ,Wa Balanda’, d.h. ,der sich für die Armen einsetzt’, genannt“.

Poljska, Poznan – Nagrada uručena fra 
Eleuteriu Stanislavu Klimczakom

Naš subrat, fra Eleuterio Stanislao Klimczak, iz provincije Sv. Franje Asiškoga u Poljskoj, četrdeset godina misionar u Demokratskoj Republici Kongo, ove je godine među nagrađenima kao slavni građanin Velike Poljske: odlikovan je “Hipolitovim kipom”, ujedno dobijajući titulu “Voditelj organičkog rada”. Ovom odlukom, regija Velika Poljska izražava najveće moguće poštovanje za njegovo pastoralno, misionarsko, karitativno i kulturološko djelovanje sadržano u ideji organičkog djelovanja.
Fra Eleuterio, koji ove godine slavi šezdeset godina redovništva i pedeset godina svećeništva, od 1971. god. je misionar ovisan o belgijskoj provinciji Sv. Josipa. U vrijeme svog djelovanja u Africi, u svojoj svećeničkoj službi, krstio je tisuće Kongoležana, slavio je mnoga vjenčanja, slušao je u sakramentu pomirenja bezbrojne kršćane. Osim toga, radio je na izgradnji crkava, kapela, škola kao i jednog katehetskog centra te dvije ambulante. Mnogo je godina bio upravitelj Dijecezanskog katehetskog centra i predsjednik Dijecezanske liturgijske komisije.
Mons. Kalala Kaseba Jean-Anatolle, biskup Kaminske biskupije, opisao je fra Eleuteria “ustrajnim u pastoralnoj službi, uvijek blizim mladima i potrebnima, i zbog toga je nazvan ‘Wa Balanda’, tj. ‘onaj koji se brine za siromahe’”.

Polônia, Poznan – Prêmio conferido a 
Fr. Eleutério Stanislao Klimczak

O nosso confrade frei Eleutério Klimczak, da Província de S. Francisco de Assis na Polônia, missionário na República Democrática do Congo por quarenta e dois anos, está entre os que foram homenageados este ano como ilustre cidadão da Grande Polônia: foi condecorado com a honrosa “estatua de Hipólito”, obtendo conjuntamente o título de “líder do trabalho orgânico”. Com esta decisão, a região da Grande Polônia exprime o máximo apresso pela atividade pastoral, missionária, caritativa e cultural, desenvolvida na difusão da idéia do trabalho orgânico.
Fr. Eleutério, que neste ano completa sessenta anos de vida religiosa e cinqüenta de sacerdócio, desde 1971 é missionário na estrutura dependente da província belga de São Jose. Durante sua permanência na África, no exercício do ministério sacerdotal, batizou milhares de Congoleses, assistiu a muitíssimos matrimônios e atendeu a inúmeros cristãos através do sacramento da reconciliação. Além disso, promoveu a construção de igrejas, de capelas, de escolas, também de um centro catequético e de dois ambulatórios. Por muitos anos exerceu a função de diretor do centro diocesano para a catequese e foi presidente da comissão diocesana para a liturgia.
Mons. Kalala Kaseba Jean-Anatolle, bispo da diocese de Kamina, definiu Frei Eleutério: “assíduo no serviço pastoral, sempre próximo aos jovens e necessitados, e por isso é conhecido como ‘Wa Balanda’, que significa ‘aquele que cuida dos pobres’”.